Sons Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
Třinec
O nás Klubová setkání Plán akcíInformátor Fotogalerie Info Domácí rádce Odkazy

Výroční zpráva 2016Výroční zpráva

Výroční zpráva pro členské shromáždění dne 22. 3. 2016

Hodnocení činnosti odbočky od členského shromáždění dne 26. března 2015 do 22. března 2016

 

a/ Úvod

 

Činnost naší odbočky se řídila plány akcí pro daný rok, tj. plánem klubových setkání a rámcovým plánem akcí mimo Senior klub. Oba byly předkládány radě i členům k případnému doplnění a pak ke schválení členskému shromáždění. Aktivity byly rozvíjeny jak v prostorách Senior klubu  na Husově ul. 404 v Třinci, tak větší akce mimo tyto prostory. 

Rada se sešla v r. 2015 celkem 12 krát, v červenci, srpnu a prosinci mimo klub z důvodu uzavření budovy v době prázdnin a závěru roku. V letošním roce se sešla 2 krát. Program jednání rady předkládala předsedkyně členům rady k případnému doplnění. Úkoly z minulých jednání byly pravidelně kontrolovány dle zápisů, které vypracovávala jednatelka paní Helena Sližová. Byl upřesňován rámcový plán činnosti na nejbližší období včetně úkolů s činností souvisejících. Přidělené úkoly konkrétním osobám byly potvrzeny ještě i písemně. Účast členů na zasedání rady byla v loňském roce vysoká. Byli iniciativní, úkoly vyplývající z funkce plnili svědomitě, za což patří všem poděkování.

Dalším důležitým bodem programu byla kontrola hospodaření organizace, členové rady byli pokladní paní Marii Miziovou seznamováni jak s podrobným vyúčtováním uskutečněných akcí, tak se stavem finančních prostředků na bankovním účtu a v příruční pokladně. Originály faktur, bankovní příkazy a kopie pokladního deníku odesílala účetní jednotce „Kočka“ na ústředí SONS ČR v Praze. 

Na klubových setkáních jsme se sešli v r. 2015 celkem 7 krát, v červenci a srpnu se klub nekonal z důvodu uzavření Senior klubu v prázdninových měsících a v prosinci byla vánoční besídka v sále restaurace Burian. Této besídky se zúčastnilo 58 členů + 4 účinkující.

 

V tomto roce jsme se sešli v klubu 3 krát. Na klubová setkání si zveme externí přednášející, také přednášky zajišťujeme z vlastních řad, seznamujeme členy s kompenzačními pomůckami denní potřeby i složitějšími elektronickými. V r. 2013 jsme zakoupili čtecí přístroj, pomocí kterého můžeme číst nejen české knihy, ale i polské a německé. Členové si mohou přístroj zapůjčit proti protokolu, který jim vystaví paní Věra Kleisová na dobu zájemcem navrženou. Již tradičně pořádáme jarní výstavky, to jsou vlastnoručně vyrobené velikonoční dekorace a podzimní výpěstky z vlastních zahrádek a co políčko dá, zelenina, ovoce, květiny. Klubová setkání jsou velmi oblíbená, o čemž svědčí hojná účast, cca 45 – 55 členů.  Program připravuje vedoucí klubu paní Věra Molinová ve spolupráci s kulturním referentem panem Eduardem Molinem. Do klubu zvou zajímavé přednášející z různých oblastí dle zájmu našich členů, dále program vyplňují samotní členové buď krátkými přednáškami, nebo čtením článků z tisku jak pro zrakově postižené, tak i z jiných časopisů. Přítomní jsou rovněž seznamováni s nejbližšími akcemi dle rámcového plánu aktivit mimo Senior klub a dalšími organizačními záležitostmi nejbližšího období.

V klubu nezapomínáme ani na jubilanty, které nám připomene paní Věra Kleisová, popřejeme jim i zazpíváme. Pochutnáme si na dobrotách, které donesou jubilanti nebo upečou naše obětavé členky. 

Nadále budeme zvát do klubu  zajímavé lidi z našeho města, členy zastupitelstva, lékaře, cestovatele, sportovce apod.

   

b/ Náplň klubových setkání r. 2015

MěsícNáplňÚčast
LedenPřednáška Dagmar Zmudové - produkty aloe vera53
ÚnorSpolečenský večer - ples (místo klubu)41
BřezenKlub se nekonal, zúčastnili  jsme se pohřbu našeho člena Mirka Ernsta
DubenPřednáška MUDr. Vlachové - nedonošené děti a inkubátory49 + 1 host
KvětenPhDr. Milada Hejmejová pohovořila o třineckém básníkovi Janu Delongovi a jeho knize "Duši ne" a jak se zlepšuje životní prostředí v našem městě a okolí47 + 1 host
ČervenO krevním tlaku pohovořil Eda Molin43
Červenec---
Srpen---
ZáříO slavné baletce Marií Plisecké, která vystupovala po celém světě, pohovořil František Martynek43
ŘíjenČlánek "Sbohem hotovosti", který pojednává o zrušení papírových peněz a převedení na platební karty, přečetl Eda Molin42
ListopadPřednáška Bc. Dagmar Balšanové - trenérka prvního stupně - trénování paměti42
ProsinecKlub odpadl - byla vánoční besídka58 + 4 účinkující
2016
LedenPřednáška Daniela Molina o provozu na pražském letišti a práci pozemního personálu při odbavování cestujících53
ÚnorPřevratné objevy v medicíně v roce 2015 - článek přečetl Eda Molin33
BřezenPřítomní byli seznáeni s novelou o silničním zákoně, informace poskytlo metodické centrum SONS Praha39

Na každém klubovém setkání byly čteny články z uskutečněných akcí mimo Senior klub, tj. zájezdů, návštěv muzea, knihovny, pěších vycházek, jak je uvedeno v přehledu akcí mimo Senior klub v r. 2015 a začátku roku 2016.

V dubnu 2015 se uskutečnila výstavka velikonočních dekorací a v září výstavka výpěstků našich zahrádek a co políčko dá.

Na klubových setkáních byli členové seznamování s podrobnostmi nejbližších akcí.

     
   

c/ Uskutečněné akce mimo Senior klub r. 2015 a leden, únor, březen 2016


MěsícDatumAkceÚčast
Leden23. 01. 2015Pěší vycházka do Vendryně26
Únor11. 02. 2015Společenský večer37 + 1 účinkující
Březen26. 03. 2015Výroční shromáždění62 + 2 hosté + 3 doprovod
Duben16. 04. 2015Zájezd do Frýdku-Místku a Marlenky26 + 1 nečlen
Květen21. 05. 2015Zájezd zámek Lednice37 + 5 nečlenů
Červen18. 06. 2015Celodenní setkání - vaječina Jasení55 + 2 nečlenové
27. 06. - 04. 07. 2015Rekondice v Horní Lomné10 + 1 nečlen
Červenec---
Srpen28. 08. 2015Letní setkání - Bukovec Kempaland40 + 1 nečlen
Září17. 09. 2015Zájezd do Žiliny a Raj. Teplic34 + 3 nečlenové
Říjen22. 10. 2015Pěší vycházka do Vendryně24
Listopad19. 11. 2015Návštěva knihovny v Třinci14
Prosinec09. 12. 2015Vánoční besíddka v rest. Burian59 + 4 účinkující
Rok 2016
Leden19. 01. 2016Návštěva muzea20
Únor02. 02. 2016Společenský večer35 + 3 nečlenové
Březen22. 03. 2016Výroční shromáždění

     

d/ Členská základna

Stav členů rok 2015

Počáteční stav k 1. 1. 2015: 117 členů

Noví členové: 7

Alexová Marta

Lasotová Věra

Knybel Jindřich

Ruszová Bernadeta

Zagórová Danuše

Kucharzyková Jarmila

Matuszková Marta

Ukončení členství: 10

Pro nemoc: 5

Kubík Jan

Josek Jan

Bolková Anna

Kubinská Anna

Mamica Jan

Na vlastní žádost: 2

Havránková Jana

Boleček Petr

Úmrtí:  3

Micklerová Marie

Ernst Miroslav

Klusáček Miroslav

Stav k 31. 12. 2015: 114 členů

Stav členů rok 2016

Počáteční stav k 1. 1. 2016: 114 členů

Stav clenu rok 2016

Počáteční stav k 1. 1. 2016 : 114 členů

Noví členové:

1.       Ing. Popek Miroslav

2.       Popková Vlastimila

3.       Miczová Vanda

 

Zrušeno členství: 1 Kaiser Bohumil - nemoc

Konečný stav členů k 22. 3. 2016 :116 členů

 

e/ Finanční zdroje na činnost

 

Sponzorský dar Ing. Jan Slowik.

Sponzorský dar Ing. Jan Sniegon.

Dotace z pokladen pejsci.

Příspěvek ze SONS Praha.

Členské příspěvky.

Vlastní spoluúčast na akcích - viz podrobná zpráva o hospodaření pokladní paní Marie Miziové.

 

f/ Vzdělávání

 
Zúčastňujeme se  rekondičních pobytů organizovaných jinými pobočkami SONS, se zaměřením na samostatnou orientaci, sebeobsluhu, výuku na PC a dalších drobných akcí dle svých možností a zájmu. V r. 2015 jsme zorganizovali týdenní  rekondiční pobyt se zaměřením na samostatnou orientaci a chůzi s dlouhou bílou holí a  seznámili jsme se s digitálními lupami, které nám předvedl zástupce firmy SAGITA Brno. I v letošním roce uspořádáme rekondici v Horní Lomné. 

Seznamujeme se s drobnými kompenzačními pomůckami, které jsou užitečnými pomocníky v běžném každodenním životě, ale i s elektronickými, opatřenými hlasovým výstupem.

Vybíráme články z časopisů, vydávaných pro zrakově postižené jako je Zora, Ema, Svět a příroda a technická revue. Čteme si rovněž články z denního tisku a internetu.

Propagujeme výuku bodového písma, zatím se nám nepodařilo získat žádné zájemce. V propagaci však  budeme i nadále pokračovat a vyzvedávat přednosti psaní i čtení tohoto slepeckého písma.

   

g/ Informace

 

Členové jsou seznamováni s akcemi mimo Senior klub prostřednictvím „Informátoru“, který zpracovává předsedkyně 4krát v roce, a to jak v digitální podobě, tak i černotisku. Obsahuje aktuální zprávy o plánovaných akcích v nejbližším období, dále užitečné informace převzaté od jiných organizací, krátké popisy zážitků uskutečněných akcí pro ty, kteří se nemohli zúčastnit z nějakých důvodů či nemoci. Informátor slouží pro vnitřní potřebu naší organizace. Rozesílání poštou i osobní doručení do místa bydliště svědomitě a pečlivě obstarává paní Věra Kleisová, za což jí patří poděkování.

Píšeme články  do kroniky a největší zásluhu na tom má Karla Koukalová, která vždy poutavě zapíše zážitky z našich akcí.  

Kronika je  přehledná, doplněná fotografiemi z akcí a pečlivě vypracovaná paní Alenou Sikorovou. Jednotlivé ročníky jsou svázány v tvrdých deskách a jsou uloženy v klubovně Senior klubu. Všem zájemcům jsou k nahlédnutí. Najdeme ji rovněž na našich webových stránkách, doplněnou o fotogalerii. Aby byla stále aktuální, o to se stará rovněž paní Alena Sikorová, za což jí patří poděkování.

Veřejnost je informována o činnosti naší organizace  prostřednictvím vývěsní skříňky, která je umístěna na ul. 1. máje v Třinci. O náplň se stará také paní Alena Sikorová.

Vyhotovili jsme letáky o činnosti naší organizace a tyto jsme rozeslali do oční ambulance v nemocnici na Sosně, oční ambulance MUDr. Horákové  v Ostravě,  na MěÚ v Třinci a do Senior klubu, kde se scházíme. 

 

h/ Kultura

 

Zúčastnili jsme se 6 koncertů pořádaných DK Trisia. Kulturní referent pan Eduard Molin předal vždy zájemcům 10 volných vstupenek, které nám věnovalo ředitelství DK Trisia v Třinci. Nevšední zážitky z  koncertů vážné hudby tak obohacují  náš každodenní život.

Kulturní referent organizuje rovněž program nejen na klubových setkáních, ale i na celodenních akcích.

Na letním setkání v Bukovci – Kempalandu jsme si  nejen zazpívali, ale i zatančili za doprovodu harmonikáře pana Poločka a Edy Molina na ozembuch.

 

i/ Sport


Organizace vlastní dvě tandemová kola, která jsou k dispozici všem zájemcům z řad našich členů. Informaci, kde jsou kola umístěna, vám podají členové rady. 

Zúčastňujeme se pěší, spíše nenáročné turistiky s ohledem na zdravotní stav a věkové složení našich členů. 

 

 j/ Revizní komise

 

Revize  pokladní knihy byly prováděny pravidelně každé čtvrtletí, o čemž byl pořizován záznam. Rovněž inventura hmotného majetku a drobných kompenzačních  pomůcek  byla prováděna - viz podrobná zpráva vedoucí revizní komise paní Karly Koukalové.

 

 

Ingeborg Klepaczová
předsedkyně

 Třinec dne 22. 3. 2016

    

    

USNESENÍ členského shromáždění konaného dne 22. 3. 2016

 

 

1.     Členské shromáždění schvaluje:

-      zprávu o hospodaření za období březen 2015 – březen 2016

-      rámcový rozpočet na rok 2016

-      zprávu revizní komise za rok 2015

-      výhledový plán klubové činnosti za rok 2016

-      rámcový plán aktivit mimo klubová setkání pro rok 2016

   

2.     Členské shromáždění ukládá:

 

1.      Ve stanovených termínech plnit úkoly uložené radě

I revizní komisi

       2.  Na každém zasedání rady kontrolovat příjmy i výdaje

            za uplynulý měsíc

2.      Operativně měnit plán aktivit podle finanční situace

a zájmu členů organizace

       4.  Organizovat zájezdy i ostatní aktivity organizace nejen podle

            plánu činnosti, ale rozšířit je o další aktivity, které by přispěly

            k obohacení života členů naší organizace.

         
 

       Za návrhovou komisi:  Sližová Helena, Sikorová Alena

 

 

ZÁPIS z výročního shromáždění konaného dne 22. 3. 2016

 

Přítomni: 53 členů, 2 doprovody

 

Program:  1. Zahájení

                 2. Schválení programu Oblastního shromáždění

                 3. Volby pracovních komisí

                 4. Zpráva předsedy mandátové komise o usnášeníschopnosti

                 5. Schválení rámc. plánu činnosti, klubové činnosti, rámc. rozpočtu pro r. 2016

                 6. Zpráva o činnosti oblastní odbočky

                 7. Zpráva o hospodaření oblastní odbočky

                 8. Zpráva oblastní revizní komise

                 9. Diskuse ke zprávám

                10. Delegát a náhradník na IX. celost. shromáždění ve dnech 27. - 29. 5. 2016 v Havlíčkově Brodě

                11. Přestávka

                12. Návrh usnesení, diskuse k usnesení a schválení usnesení

                13. Závěr

 

1.     Shromáždění zahájila předsedkyně Ingeborg Klepaczová, přivítala přítomné a všichni se představili. Současně pověřila vedením shromáždění našeho člena Karla Sliže, který seznámil členy s programem. 

 

2.     Přítomni program schválili.

 

3.     Byly schváleny tyto pracovní komise:

- mandátová   -     Marie Miziová

                             Věra Kleisová

- návrhová -          Helena Sližová

                             Alena Sikorová

 

4.     Zpráva mandátové komise: přítomných 51 členů + 2 doprovody, shromáždění je Usnášeníschopné.

 

5.     Rámcový plán činnosti, plán klubových setkání i rámcový rozpočet na r. 2016 byl  schválen bez připomínek.

 

6.     Zprávu o činnosti naší organizace zpracovala předsedkyně Ingeborg Klepaczová  a přednesl ji Karel Sliž, pověřený vedením shromáždění.

 

7.   Zprávu o hospodaření oblastní odbočky zpracovala a přednesla pokladní Marie Miziová.

 

8.     Zprávu revizní komise, týkající se hospodaření, peněžních prostředků na bankovním  účtu i hotovosti v pokladně, vedení členské základny zpracovala a přednesla předsedkyně revizní komise Karla Koukalová.

 

9.     Diskuse: 

a.     SONS Praha schválila pro naši odbočku zřízení kontaktního místa – kanceláře, kde bude naše členka Marie Miziová. Kancelář bude v budově Gwuzd u autobusového stanoviště z důvodu snadné dostupnosti včetně bezbariérového přístupu.

b.     V diskuzi vystoupila p. Kantorová s připomínkou, že lhůta pro poskytování  kompenzačních pomůcek v rozmezí 5 let je s ohledem na věk zdravotně hendikepovaných příliš dlouhá doba.

 

10.  Volba delegáta a náhradníka na IX. celost. shromáždění ve dnech 27. - 29. 5. 2016:

Delegátem byla zvolena Marie Miziová a náhradníkem Ingeborg Klepaczová s doprovodem.

 

11.  Přestávka

 

12.  Členka návrhové komise Helena Sližová přednesla návrh usnesení. Návrh usnesení 

byl schválen a je součástí tohoto zápisu.

 

13. Závěr:

Předsedkyně Ingeborg Klepaczová ukončila shromáždění naší oblastní odbočky.

Poděkovala všem členům za účast, členům rady za jejich práci, vyslovila přání, abychom se i v příštím roce v tak hojném počtu scházeli na klubových setkáních, na výletech i zájezdech. Popřála všem členům veselé Velikonoce, dobré zdraví, hodně životního optimismu a elánu.

   
 

 Zapsala: Sližová Helena
 Třinec dne 22. 3. 2016