Sons Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
Třinec
O nás Klubová setkání Plán akcíInformátor Fotogalerie Info Domácí rádce Odkazy

Informátor č.2.leden 2017

Tel. číslo organizace: 558 988 850

 

Klubová setkání - každá druhá středa v měsíci na Husově ul. č. 404 začátek ve 13 hod. do 16 hod.

Zasedání rady - každý poslední čtvrtek v měsíci tamtéž, začátek ve 13 hod. do 15 hod.

POZOR ZMĚNA!!!

Tel. : 558 988 850 ( Kontaktní centrum, Poštovní 445)

          558 958 906- Klepaczová Ingeborg ( předsedkyně )

E-mail: trinec-odbocka@sons.cz

Adresa naší webové stránky: www.sons.trinecko.cz

Klubová setkání - každá druhá středa v měsíci na Husově ul. č. 404

začátek ve 13 hod. do 16 hod.

Zasedání rady - každý poslední čtvrtek v měsíci, v kanceláři SONS Třinec, Poštovní ulice č. 445, od 15 hod. do 17 hod.

 

Provozní doba kontaktního místa na Poštovní ulici

 

PO :  8°°- 12°°  13°°- 17°°

ÚT  :  8°°-  14°° ( po předchozí  dohodě )

ST  :  8°°- 12°°   13°°- 17°°

ČT  :  8°°- 14°°  ( po předchozí dohodě )

 

Kancelář bude zároveň sloužit jako kontaktní centrum, kde pro vás jsou připraveny klubíky:

Dámský klubík

 Sportovní klubík ( turistika, bowling, ruské kuželky, zvuková střelba )

 Chytré hlavičky  ( kvizy, křížovky, společenské hry )

 Besedy, seznamování s novými kompenzačními pomůckami

 

Od 1.3.2017 funguje v Kontaktním centru zastoupení Střediska výcviku vodících psů ( SVVP )pro MSK pro zájemce o vodící psy. V případě zájmu kontaktujte paní Helenu Góreckou, tel.: 603394145.

O činnosti kontaktního centra vás budou informovat připravované Informační listy „Očko“. Tyto listy budou zasílány členům na e-mailové adresy a pro ty z vás, kteří nemají internet, budou rozdány účastníkům klubového setkání v Senior klubu popřípadě na kontaktním centru.

Pozor! Zájemci o zapůjčení čtecího zařízení hlaste se u Marušky Miziové v kontaktní kanceláři nebo na  tel. 773793041.

Poradenství:

S požadavky na služby odborného sociálního poradenství se obracejte na SIA - Středisko integračních aktivit Frýdek Místek, Malý Koloredov 811,

Tel. 558 437 377 – Vlasta Kopuncová.

Na středisku došlo ke změnám přístupu do budovy. Do budovy se dostanete po stisknutí č. 17 – kancelář a stisknutí č. 14 – klubovna. Tato čísla se vymačkají na pravé číselné klávesnici.

Výroční shromáždění

 

     Dne 23.3.2017 jsme se sešli v sále restaurace Burian na slavnostním výročním členském shromáždění, abychom zhodnotili činnost od loňského shromáždění, t.j. od 22.3.2016 do 23.3.2017. Shromáždění se zúčastnilo 56 členů,1 doprovod.

     Shromáždění zahájila předsedkyně, uvítala přítomné, představili jsme se a pak již předala slovo panu Karlu Sližovi, který nás provedl celým programem.

     Byly přečteny zprávy: výroční zpráva, zpráva o hospodaření za r. 2016, rámcový rozpočet pro r. 2017, výhledový plán klubových setkání pro r. 2017, rámcový plán aktivit mimo Senior klub pro r. 2017 , zpráva revizní komise a zprávao činnosti kontaktního centra. O předložených materiálech bylo přítomnými hlasováno a všechny byly bez připomínek schváleny

      Pak byla na programu diskuse

 

Předsedkyně Ingeborg Klepaczová navrhla na funkci jednatelky Vlastimilu Popkovou. Přítomnými členy byla jednohlasně schválena, bez připomínek.

 

Marie Miziová apeluje na účastníky akcí, aby se v případě, kdy se nemohou zúčastnit, včas odhlásili!

 

         áním nás všech je, aby činnost přinášela všem našim členům užitek a radost ze vzájemného setkávání a také poučení i zábavu. Jen tak se budeme rádi scházet, předávat si zkušenosti, řešit své problémy a sdělovat si své zážitky.

Program klubových setkání budeme obohacovat zajímavými příspěvky, abychom nebyli jen pasivními členy.

 

Aktuálně:

 

Zájezd do Kroměříže dne 5.5.2017 – již se uskutečnil

 

Celodenní setkání, smažení vaječiny v Gutské krčmě dne 25.5.2017

 

Zájemci se budou hlásit na květnovém klubu nebo telefonicky Marušce Miziové.

Vložné je 200,- Kč pro členy, 250,- Kč pro nečleny.

V ceně jsou dvě jídla, přípitek a nápoje po jídlech.

Zahájení akce v 11 hod..

Autobus jede z Třince autobusového nádraží v 10.40 hod.

ze stanoviště 15.

Výstupní zastávka je Třinec, Guty, hospoda.

Tato zastávka je hned vedle Gutské krčmy.

Autobus do této zastávky má příjezd v 10.51 hod.

 

Rekondice v Luhačovicích, nástup v neděli 28.5.2017 do 2.6.2017

Účastníci obdrží pozvánky s podrobnými informacemi.

 

Zájezd do Polska Wisla, Inwald, Wadowice  dne 20.června 2017

Zájemci se budou hlásit závazně Marušce  Miziové do 5.června 2017!

Vložné je 200 Kč pro členy, 250 Kč pro nečleny.

Jídlo si zajistí každý sám.

 Pojištění vyřídí hromadně Maruška Miziová.

Ve  Wisle se projedeme vláčkem, pak se přesuneme do Inwaldu, kde jsou miniatury světových staveb. Poslední zastávkou budou Wadowice, rodiště Jana Pavla II.

Nezapomeňte si vyměnit peníze!

Časový rozvrh odjezdu autobusu:

Vendryně (Motorest): 9:00 hod.

Kino Kosmos: 9:05 hod. 

Třinec, aut. stanoviště :  9:10 hod.

Třinec, Konská:  9:15 hod.

Č. Těšín, aut. stanoviště: 9:25 hod.

Přes Lištnou do Wisly.

Předpokládaný návrat do Třince v 19 hod.

 

Ohlédnutí za I. čtvrtletím 2017

Oslava 20. výročí trvání naší Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, oblastní odbočky Třinec

   Dne 2. února 2017 jsme se sešli v Městské knihovně v Třinci, abychom si připomněli dvacáté výročí trvání naší organizace.

     Slavnost se konala za přítomnosti ředitelky Knihovny Mgr. Martiny Wolné, zastupitelů MěÚ Třinec - místostarosty pana Radima Kozlovského, PhDr Milady Hejmejové, vedoucí Odboru školství, kultury a tělesné výchovy Ing. Vladimíry Kacířové a vedoucí oddělení rozvoje sociálních služeb Mgr. Ivety Hučíkové. Za SONS ČR přijal naše pozvání pan Martin Hyvnar, člen Republikové rady a krajský koordinátor MSK. Spolek Apogeum Brno zastupoval pan Petr Mašek. Úvodní řeč k přítomným pronesla paní ředitelka Knihovny, naznačila, jakým směrem se bude ubírat spolupráce mezi Knihovnou a naší organizací. Budou promítány komentované filmy pro zrakově postižené, přednášky, první bude beseda s nevidomým horolezcem Janem Říhou a mnohé další aktivity. Pak se slova ujala naše členka paní Marie Miziová, pracovnice kontaktního centra na Poštovní ulici v Třinci, u které musíme ocenit její obětavou práci při přípravě celé akce. Pro návštěvníky byla připravena výstava fotografií z našich akcí, kronik a kompenzačních pomůcek, která bude k dispozici návštěvníkům Knihovny k nahlédnutí po celý měsíc únor. Nakonec jsme si pochutnali i na vynikajících koláčcích, které rovněž upekla Maruška Miziová.

     Začali jsme kvízem, který pro nás připravil pan Petr Mašek. Přítomni byli vyzváni, aby si nasadili přes oči černé klapky a paní Vápeníková pouštěla krátké ukázky filmů. Úkolem přítomných bylo uhádnout, z jakého filmu ukázka pochází. Překvapivě všechny byly uhádnuty správně.

     Po té se opět ujala slova paní Maruška Miziová, poděkovala za dlouholetou činnost předsedkyni naší organizace. Předala jí kytičku, za kterou předsedkyně poděkovala a zároveň doplnila, že dobře fungující organizace není jen zásluhou předsedy, ale celé rady, jejíž členové vzorně plnili své povinnosti z funkcí vyplývajících.

     Litovali jsme, že se oslav našeho výročí nemohl zúčastnit pan Oton Dyrbuś ze zdravotních důvodů, který naši organizaci založil v r. 1997, vedl ji do r. 2002. Navázal spolupráci s polskou organizací nevidomých, zúčastňovali jsme se společných akcí. Velmi se nám líbil „kulig“, tj. jízda na saních tažených koňmi, ozdobenými rolničkami, zasněženou krajinou. Jízda končila v příjemně vytopeném srubu, kde jsme si opékali buřty. Aby nálada byla dokonalá, vyhrával nám na harmoniku neúnavný harmonikář, kterému nevadil ani mráz a během jízdy jsme zpívali za jeho doprovodu. Rádi jezdíme na výlety i dnes do Polska, je tam stále něco k vidění, i když spolupráce s tamní organizací již zanikla.

     Pan Dyrbuś našel sponzory, kteří nám věnovali 3 tandemová kola. Zájem z naší strany byl velký, lákaly nás trasy nejen na našem území, ale i trasy, které překračovaly hranice s Polskem a pak se zase vracely na naše území. Zúčastnili jsme se dokonce cyklistického závodu, kde startovalo kolem 50 cyklistů a mezi nimi jsme byli my, s dvěma tandemovými koly. Start byl v Jablunkově a končil v Polsku u pramene Olzy. Celou trasu jsme projeli i zdárně ukončili, měřila přes 40 km a stálé stoupání bylo sice náročné, ale poctivě jsme trénovali a tak se nám podařilo zdárně dosáhnout cíle, který byl v sympatické kolibě u pramene řeky Olzy.

     Rádi vzpomínáme na celou dobu existence naší organizace, protože v ní vždy vládla pohoda a přátelství, vidící členové nám pomáhali, když jsme pomoc potřebovali a vše bylo postaveno na dobrovolnosti.

     Přejeme všem našim následovníkům, kteří organizaci omladí, vnesou do ní nové nápady a vytvoří přátelské prostředí pro všechny členy, aby organizace žila dál, jak si určitě všichni přejeme.

 

Pro kroniku napsala: Ingeborg Klepaczová

 

 

Sportovní dopoledne – bowling. 

Dne 14. února se pro nás, zrakově postižené občany odbočky SONS Třinec, konal netradiční svatý Valentýn. Aby nám to nebylo moc líto, že se mnoho lidí schází a jdou v tento sváteční den na procházky krásnou přírodou, či se jdou posadit do cukrárny anebo kavárny a povědět si o svých radostech, či naopak si postěžovat a vypovídat se svým blízkým co je trápí. Tak i pro nás paní Marie Miziová připravila krásné sportovní dopoledne, které jistě mnozí z nás ocení. Prospělo nám to, protáhli jsme si svalstvo a strávili jsme příjemné společné chvíle. Připravila pro nás zábavný program a to byl bowling. Sešli jsme se v hojném počtu  a co nejkrásnějšího na tom bylo, že jsme se všichni fajn pobavili, zasmáli jsme se a vzájemně se povzbuzovali. I když vidící soutěžící neměli klapky na očích, aby se vyrovnali těm, kteří jsou bez zraku, bylo hodnocení spravedlivě rozděleno na kategorii vidících a nevidomých. Za pomoci našich obětavých průvodců, jsme se snažili shodit co největší počet kuželek, ale nešlo o to vyhrát, ale jen se příjemně pobavit a zbavit se tak každodenních stresů. Po sportovní hodince jsme se všichni usadili ke stolečkům a čekali jsme s hladovými žaludky na prima oběd, který pro nás Maruška objednala. Měli jsme výborné „vepřo, knedlo zelo“. Jistě jsme si všichni pochutnali a obsluha byla velmi příjemná a ochotná nám ve všem vyjít vstříc. Za skvělým obědem jsme si dali někteří kafíčko nebo pivečko a s velkou radosti jsme odcházeli domů. Nyní se už těším na další setkání v tak hojném počtu, buďto u bowlingu, či podobné akci.

      Dovolte mi prosím, abych za nás všechny poděkovala touto cestou naší milé paní Marušce za její ochotu zorganizovat toto sportovní dopoledne, že pro nás obětuje svůj volný čas a popřála jí hlavně zdraví spousty životního elánu a síly.

Pro kroniku napsala: Helena Gorecká

 

Zájezd do Nošovic a Příboru.

     V sobotu 25. 3. 2017 jsme se probudili do pěkného jarního dne. Cílem našeho zájezdu byl pivovar Radegast  Nošovice a Muzeum města Příboru. Skoro plným autobusem jsme se přemístili do Nošovic, na prohlídku pivovaru. Ujal se nás průvodce, který nám v úvodu promítl film o zrodu pivovaru v roce 1970. Pivo získalo jméno po pohanském bohu Radegast. Díky unikátní hořké chuti si od té doby Radegast získal řadu příznivců v celé ČR. Na prohlídku jsme vyfasovali žluté vesty a vydali se do provozu. Zde je vše zmodernizované, převážně z nerezu a všude vládne velká čistota. Obdivovali jsme obří tanky, kde se vyrábí slad z hanáckého ječmene. Ve varně - samém srdci pivovaru, byli v akváriu pstruzi, kteří dohlížejí na to, že varní voda z řeky Morávky má výbornou kvalitu. Bohužel automatizovaná linka na plnění lahví byla mimo provoz, protože byla sobota. Na dvoře pivovaru byly „Dny s tradičními řemesly“, které připravili kováři a šindeláři z Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm. Někteří si zkusili vyrobit šindel, ale nebylo to vůbec jednoduché, chce to fortel. V pivovaru jsme nepotěšili jen oči, ale prohlídka byla završena ochutnávkou správně načepovaného hořkého piva Radegast v degustační věži, ze které se nabízel překrásný výhled na malebné panorama Beskyd. Kromě zážitku z pivovaru jsme mohli sebe, nebo své blízké potěšit originálním dárkem z Radegastova obchodu.

     Pak nastal čas se přemístit do Příboru. V Muzeu je instalována výstava o kulturním fenoménu zpracování kopřivového vlákna. Hned v úvodním sálku byl ukázán postup rukodělného zpracování. Má tyto fáze:

1) Trhání  ( nejlépe v červnu až červenci)  2) Loupání  3) Potírání 4) Česání       5) Předení  6) Tkaní.

Použití kopřiv na zhotovení košil je známo z pohádky H. Ch. Andersena Divoké labutě, kde mladá dívka vysvobozuje své zakleté bratry pomocí košil, utkaných z kopřiv. Jedna taková zde byla vystavená a je velmi hebká. Z kopřivových vláken hrubší kvality se připravovala pytlovina a plachtovina, z jemnějších se tkaly ubrusy, ubrousky a ručníky. Kopřivová příze se také upotřebila v produkci oděvů a to zejména v kombinaci s vlnou. Nejjemnější příze sloužila k výrobě paličkovaných krajek. Výrobky jsme si prohlédli a byly překrásné. Důležitou historickou etapou využívání kopřivového vlákna byla 1. světová válka, kdy byl nedostatek tkanin. Pro rakousko-uherskou armádu v textilkách vznikaly tkaniny, určené na obvazový materiál, podšívky k uniformám a podobně. Produkovaly se i látky pro civilní užití. Po roce 1918 význam kopřiv v textilním průmyslu upadl. Výstava byla moc zajímavá a hezky připravená. Někteří si potom mohli prohlédnout místnost, kde se připomínala osobnost rodáka z Příboru Sigmunda Freuda.

     Po prohlídce jsme si zašli na oběd a bylo štěstí, že jsme natrefili na restauraci. Potom rychle do autobusu a zpátky domů. Byla to hezky strávená sobota, máme na co vzpomínat.

     Díky za to M. Miziové, která zájezd zorganizovala, a těšíme se opět na další zájezdy.

Pro kroniku napsala Karla Koukalová

 

 

 

V Třinci dne 30.4.2017                                                            Ingeborg Klepaczová

Ingeborg Klepaczová